Διακοπές στις Καλύτερες Τιμές!

Booking.com

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ)

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ!

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ!
Προτού αγοράσεις δες: 520 για Ελλάδα και 529 για Κύπρο στην αρχή του κωδικού = ελληνικά προϊόντα. Τα προτιμάμε. Η ελλάδα έχει 16 δισεκατομμύρια εξαγωγές και 40 δισεκατομμύρια εισαγωγές, είναι στα χέρια μας να το αλλάξουμε ! Τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ που χάνουμε κάθε χρόνο = πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας!! Ισχύει και για Κύπρο σε μικρότερους αριθμούς!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Dr. Mercola's. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Dr. Mercola's. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

12 Food Additives to Avoid

Including something new in a food isn’t always a good idea, especially when it comes to your health. Here are 12 additives to subtract from your diet:

1. Sodium Nitrate (also called Sodium Nitrite) This is a preservative, coloring, and flavoring commonly added to bacon, ham, hot dogs, luncheon meats, smoked fish, and corned beef. Studies have linked eating it to various types of cancer.

2. BHA and BHT

Butylated hydroxyanisole and butylated hydrozyttoluene are used to preserve common household foods. They are found in cereals, chewing gum, potato chips, and vegetable oils. They are oxidants, which form potentially cancer-causing reactive compounds in your body.

3. Propyl Gallate

Another preservative, often used in conjunction with BHA and BHT. It is sometimes found in meat products, chicken soup base, and chewing gum. Animals studies have suggested that it could be linked to cancer.

4. Monosodium Glutamate (MSG)

MSG is an amino acid used as a flavor enhancer in soups, salad dressings, chips, frozen entrees, and restaurant food. It can cause headaches and nausea, and animal studies link it to damaged nerve cells in the brains of infant mice.

5. Trans Fats

Trans fats are proven to cause heart disease. Restaurant food, especially fast food chains, often serve foods laden with trans fats.

6. Aspartame

Aspartame, also known by the brand names Nutrasweet and Equal, is a sweetener found in so-called diet foods such as low-calorie desserts, gelatins, drink mixes, and soft drinks. It may cause cancer or neurological problems, such as dizziness or hallucinations.

7. Acesulfame-K

This is a relatively new artificial sweetener found in baked goods, chewing gum, and gelatin desserts. There is a general concern that testing on this product has been scant, and some studies show the additive may cause cancer in rats.

8. Food Colorings: Blue 1, 2; Red 3; Green 3; Yellow 6

Five food colorings still on the market are linked with cancer in animal testing. Blue 1 and 2, found in beverages, candy, baked goods and pet food, have been linked to cancer in mice. Red 3, used to dye cherries, fruit cocktail, candy, and baked goods, has been shown to cause thyroid tumors in rats. Green 3, added to candy and beverages, has been linked to bladder cancer. The widely used yellow 6, added to beverages, sausage, gelatin, baked goods, and candy, has been linked to tumors of the adrenal gland and kidney.

9. Olestra

Olestra, a synthetic fat found in some potato chip brands, can cause severe diarrhea, abdominal cramps, and gas. Olestra also inhibits healthy vitamin absorption from fat-soluble carotenoids that are found in fruits and vegetables.

10. Potassium Bromate

Potassium bromate is used as an additive to increase volume in some white flour, breads, and rolls. It is known to cause cancer in animals, and even small amounts in bread can create a risk for humans.

11. White Sugar

Watch out for foods with added sugars, such as baked goods, cereals, crackers, sauces and many other processed foods. It is unsafe for your health, and promotes bad nutrition.

12. Sodium Chloride

A dash of sodium chloride, more commonly known as salt, can bring flavor to your meal. But too much salt can be dangerous for your health, leading to high blood pressure, heart attack, stroke, and kidney failure.

Dr. Mercola's Comments:

Americans spend about 90 percent of their food budget on processed foods, which contain a staggering number of artificial food additives, preservatives, colors and flavor enhancers. That your health suffers as a consequence of this assault should come as no surprise.

To review each of the mere dozen mentioned here could fill several books, and would still only be the tip of the iceberg. As you may already know, I wrote an entire book just on artificial sweeteners, called Sweet Deception. The book is currently out of print as we sold out of the last edition, but we hope to have it back in print by the fall.

However, when it comes to food additives, perhaps one of the most important aspects is the health ramifications they have on your children.

New Study Confirms What Astute Parents Have Known for Years

The issue of whether or not food additives such as artificial colors contribute to behavioral problems in children has been disputed for many years. Fortunately, this may soon change.

A carefully designed randomized, double-blind, placebo-controlled study published in the journal The Lancet last year may have finally shifted the tide (for a free PDF of the full study see this link).

It concluded that a variety of common food dyes, and the preservative sodium benzoate – found in many soft drinks, fruit juices and salad dressings – do cause some children to become measurably more hyperactive and distractible.

The seven ingredients tested in the study included:

  • Sodium benzoate (E211)
  • Sunset yellow (E110)
  • Quinoline yellow (E104)
  • Carmoisine (E122)
  • Tartrazine (E102)
  • Ponceau 4R (E124)
  • Allura red AC (E129)

The results of this study have already prompted the British Food Standards Agency (FSA) to issue an immediate advisory to parents, warning them to limit their children's intake of additives if they notice an effect on behavior.

Unfortunately, but not surprisingly, the U.S. has not issued any similar warnings.

The worst behavioral responses from the additives were seen in the three-year-olds, compared to the older children in the study. But even within each age group, some children responded very strongly, and others not at all, indicating there are individual differences in how well your body can tolerate the assault of artificial additives. One theory is that the additives may trigger a release of histamines in certain sensitive kids.

Still, I believe that food additives such as preservatives, sweeteners and colorings should be avoided as much as possible, regardless of whether they have a marked effect or not as they clearly have no redeeming nutritional value, and can carry major long-term health risks.

Food Colors May be as Damaging as Lead in Gasoline on Children’s Brains

Another recent article, published in the British magazine The Independent on April 5 2008, reported that artificial food colors (but not the preservative sodium benzoate) are now set to be removed from hundreds of products in the UK because the results of the study mentioned above also indicate that the E-numbers do as much damage to children's brains as lead in gasoline, resulting in a significant reduction in IQ.

The lead author, Professor Stevenson, and his three colleagues have stated:

"The position in relation to AFCs [Artificial Food Colors] is analogous to the state of knowledge about lead and IQ that was being evaluated in the early 1980s ... Needleman [a researcher] found the difference in IQ between high and low lead groups was 5.5 IQ points ... This is very close to the sizes obtained in our study of food additives."

Officials at the British FSA are advising the food industry to voluntarily remove the six food dyes named in the study by the end of 2009, and replace them with natural alternatives if possible.

True to form, the food industry claims the additives are used in a mere “handful” of products, but the website ActionOnAdditives.com has already identified more than 1,000 food products that contain them – most of which are targeted at children.

BEWARE -- Already Banned Food Additives Still Found in Children’s Medicines

Another thing you need to be aware of, as a parent, is that when an ingredient is banned for use in food, it is not automatically banned for use in other areas such as medicine.

According to an expose’ by the British Food Commission last year, food additives that have already been banned for use in food and beverages are still used in a majority of pediatric over-the-counter medicines.

Their survey found that ALL BUT ONE medicine out of 41 contained an additive that had been banned.

The additives found in these drugs included:

The justification for using these toxic compounds is what you'd typically expect from an over-the-counter pharmaceutical trade group: Unlike foods, additives in medicines are used in small quantities and are only taken for a short time.

Does that make you feel any better?

This is just one more reason why it’s so important to question what your doctor or any other health professional may prescribe or recommend for your child, no matter what side of the counter it comes from, as many pediatric drugs can certainly be harmful, if not downright toxic to your child’s health.

Sugar and Salt

White sugar is named in the list above but I would have to disagree and identify high fructose corn syrup (HFCS) as far more problematic than white cane sugar. HFCS is the number one source of calories in the U.S. and causes far more damage than white sugar.

Salt is another challenge, as it can and is a health food for many, but it needs to be the right type of salt. Nearly all commercial salt is highly processed and heated to very high temperatures and has many additives added, which are also potentially toxic. So it would be wise to avoid processed foods with conventional salt added.

However, unprocessed salts, like unrefined sea salts and Himalayan salt can be an important part of a healthy diet. Personally, it is uncommon for a day to go by in which I don’t use Himalayan salt. I am a protein nutritional type and tend to do better with high quality salt.

Are You Allergic to Wireless Internet?

Electromagnetic Hypersensitivity Syndrome (EHS) is a condition in which people are highly sensitive to electromagnetic fields. In an area such as a wireless hotspot, they experience pain or other symptoms.

People with EHS experience a variety of symptoms including headache, fatigue, nausea, burning and itchy skin, and muscle aches. These symptoms are subjective and vary between individuals, which makes the condition difficult to study, and has left experts divided about the validity of such claims.

More than 30 studies have been conducted to determine what link the condition has to

exposure to electromagnetic fields from sources such as radar dishes, mobile phone signals and, Wi-Fi hotspots.

Sources:

ABC News May 28, 2008

Electromagnetic Hypersensitivity Syndrome (EHS) is still viewed with skepticism by most scientists and medical professionals. The World Health Organization (WHO) conducted a workshop in Prague in October 2004 to review the more than 30 studies on the topic. The editors of the workshop stated:

"There are also some indications that these symptoms may be due to pre-existing psychiatric conditions as well as stress reactions as a result of worrying about believed EMF health effects, rather than the EMF exposure itself." But added, "Whatever its cause, EHS is a real and sometimes a disabling problem for the affected persons."

So is it real, or is it just another problem in your head?

With everything I know about the health dangers associated with electromagnetic fields (EMF) and information-carrying radio waves from cell phones, WiFi routers and cell phone towers, I’m convinced EHS is a real and looming health disaster.

Sweden is leading the pack in acknowledging and dealing with this issue, mainly due to the progress made by FEB - The Swedish Association for the ElectroSensitive. The association produces and distributes educational literature that has helped raise awareness about the phenomenon around the world.

Mast Action UK is doing similar work in Great Britain, as well as the Electromagnetic Radiation Alliance in Australia.

There are signs that acceptance is spreading, especially in Europe. Just last week, the French magazine Connexion reported that four libraries in Paris have turned off the WiFi connections they installed at the end of 2007 after staff claimed they were causing health problems.

Why is WiFi Potentially Worse than Other Radiation?

Electomagnetic fields are all around us, no matter where you live these days. They emanate from power lines, televisions, household electrical wiring, appliances and microwaves. Then you have the information-carrying radio waves of cell phones, cell phone towers and wireless internet connections.

WiFi is a kind of radio wave that operates at either 2.4 or 5 gigahertz – slightly higher than your cell phone. Since they’re designed to allow for transmission of very large amounts of data, WiFi radio waves also emit greater amounts electromagnetic radiation.

What are the Signs and Symptoms of EHS?

Lucinda Grant, director of the U.S. support group Electrical Sensitivity Network, and author of two books: The Electrical Sensitivity Handbook and Workstation Radiation, compares electromagnetic hypersensitivity (EHS) to that of multiple chemical sensitivity (MCS), which is an apt comparison as both groups are environmental canaries.

Chemical sensitivity was also once thought to originate in the minds of hysterical housewives.

Many times, those suffering from electromagnetic hypersensitivity will also be highly sensitive to chemicals or suffer from MCS. Other at-risk groups for developing EHS include those with chronic fatigue syndrome (CFS), and people experiencing mercury toxicity from dental amalgams.

This makes logical sense since your nervous system is a primary site impacted by both chemicals and electromagnetic fields. And if your nervous system has been damaged from toxic exposures you may also be more susceptible to EHS as well.

The five most common symptoms of electromagnetic hypersensitivity are:

1. skin itch/rash/flushing/burning, and/or tingling

2. confusion/poor concentration, and/or memory loss

3. fatigue and weakness

4. headache

5. chest pain and heart problems

Less commonly reported symptoms include:

nausea

panic attacks

insomnia

seizures

ear pain/ringing in the ears

feeling a vibration

paralysis

dizziness

Electomagnetic Fields Produce More Potent Mycotoxins

Earlier this year I had the pleasure of conducting an interview with Dr. Dietrich Klinghardt, in which we discussed the impact of electromagnetic fields and radio waves on your body (among other things. The complete audio interview and transcript is available to all my Inner Circle members).

Dr. Klinghardt reminded me that Dr. Robert Becker -- in his second important book Cross Currents that came out in the late 80s or early 90s -- found that when you expose a bacterial culture to abnormal electromagnetic fields, the bacteria believe they are being attacked by your immune system and start producing much more virulent mycotoxin as a protective mechanism.

Klinghardt believes that it’s possible that some 50 percent of chronic infections are caused, and/or aggravated, by electromagnetic field exposure, leading to syndromes like chronic fatigue, fibromyalgia and other chronic pain syndromes.

Why Your Laptop May be More Harmful than Your PC

Another fascinating tidbit of information gleaned from my interview with Dr. Klinghardt is that laptops are far more hazardous to your health than desktops. As they heat up, the circuitry board out-gasses metals such as beryllium, and as the plastic warms it out-gasses flame retardants like PBDE, all of which adds to your toxic load.

It would be prudent to only use your laptop short-term, such as when traveling, and using a desktop for your day-to-day work. Preferably positioning your hard drive as far away from you as possible, with fans blowing air away from where you sit.

Heavy Metal Toxicity Increases Your Risk of Electromagnetic Sensitivity

Last but not least, the issue of heavy metal toxicity in relation to electromagnetic and radio wave exposure may be one of the most significant and convincing pieces of the EHS puzzle.

Dr. Yoshiaki Omura’s research shows that the more your system is contaminated with heavy metals from silver amalgam fillings, eating contaminated fish, living downstream from coal burning power plants and so forth, the more your body becomes a virtual antenna that actually concentrates radiation, making it far more destructive.

But there’s also an additional overlap that can influence and increase the risk of damage to your health.

If you have accumulated toxic metals in your brain, your brain becomes like an antenna, picking up more cell phone radiation, which in turn can cause the microbes in your system to overreact and create more potent mycotoxins. This can create a never-ending vicious cycle between the microbes and metals in your body and your exposure to electromagnetic fields, which can lead to hypersensitivity.

What Can You Do to Protect Yourself and Your Family?

First, you need to understand that your nutrition and your daily lifestyle can make you either accumulate more toxic metals or help you excrete them over time.

Eating a healthy diet tailored to your nutritional type and maintaining a regular exercise regimen, as well as detoxing on a regular basis, forms the foundation of optimal health, and can help reduce your toxic load.

Two other factors that play a vital role here are: sleeping well and getting plenty of appropriate sun exposure.

Why?

Because sleep and sunlight have a direct impact on your melatonin levels, and melatonin is actually one of the most potent detox agents that eliminate metals from your brain naturally.

Increasing your melatonin production can be done in three ways:

1. Sleeping in absolute darkness

2. Getting at least an hour of exposure to bright daylight each day

3. Reducing the electro-pollution in your sleeping quarters (i.e. remove electrical alarm clocks, cordless home phones and wireless phones from your bedroom)

Melatonin is not only the most important detox agent for your brain; it is also a very important anti-inflammatory. And as I stated earlier, electromagnetic radiation can make inflammation worse by creating more potent mycotoxins, so reducing inflammation is vital.

And, although you can certainly take melatonin as a supplement, I’m not at all convinced that swallowing it provides the same benefit as having your brain produce it the way it was designed to.

A 1997 Australian Senate Discussion Paper also confirms the importance of reducing

electro-pollution in your bedroom, as researchers found that even low level (12 milliGauss) exposure to 50-60 hertz electromagnetic fields can significantly reduce your melatonin production.

For other recommendations on how to protect yourself and your family from cell phone radiation, please review my list of guidelines from last week’s article, Now Half the World Has a Cell Phone - - Why That is a Brain Tumor Epidemic Waiting to Happen.

Unique Visitor Counter